Formele informatie

Kantoorinformatie
Het kantoor is genaamd: Mr. W.G. van der Kolk, Advocaat en is werkzaam als eenmanspraktijk. De cliënt sluit dus een overeenkomst met de advocaat mr W.G. van der Kolk.
Het kantoor is gevestigd aan de IJsseldijk 17a te Welsum. Dat is in de gemeente Olst-Wijhe en onder de rook van Deventer.
Het telefoonnummer van het kantoor is 0571 290841.
Per mail is het kantoor te bereiken onder vanderkolk@arsjuris.nl.
Het kantoor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08195127.
Mr W.G. van der Kolk is advocaat en als zodanig onder nummer A03364 ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Die Orde is gevestigd in den Haag en aldaar kantoorhoudend aan de Neuhuyskade 95, postcode 2596 XM, telefoon 070 3353535. Het mailadres van de Orde is info@advocatenorde.nl.
Het btw nummer van het kantoor is NL0858.89.131.B03.
Op de werkzaamheden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Die vindt u onder aan dit onderdeel.
Het kantoor houdt zich met name en in hoofdzaak bezig met werkzaamheden op het terrein van het erfrecht en daaraan verwante rechtsgebieden waaronder familievermogensrecht. Mr W.G. van der Kolk is lid van de specialisatievereniging VEAN, dat is de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland. Het kantoor is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd via bemiddeling van AON Nederland, Postbus 12250, 1100 AG Amsterdam onder polisnummer V0100077189 overeenkomstig de eisen daartoe gesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een verzekerd bedrag van € 500.000,00 per aanspraak, zij het dat op grond van de clausule Betaalfouten per aanspraak en per verzekeringsjaar een verzekerd bedrag van € 250.000,00 geldt.
Een klachten- en geschillenregeling maakt deel uit van de aan het einde van dit stuk opgenomen Algemene Voorwaarden.
Informatie over prijs voor de werkzaamheden, geldende wet- en regelgeving voor advocaten, samenwerkingsvorm, nevenactiviteiten en maatregelen om belangenconflicten te voorkomen, wordt op verzoek verschaft.
Het kantoor neemt niet deel aan de wettelijke regelingen met betrekking tot gesubsidieerde rechtsbijstand.


Algemene Voorwaarden
Behalve de Algemene Voorwaarden staat hieronder ook de procedure van de Geschillencommissie Advocatuur omschreven, waarnaar in artikel 5.4 van de Algemene Voorwaarden wordt verwezen.
1. Algemeen
1.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, alsmede 7a:1680 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door mr W.G. van der Kolk of door advocaten in een advocatenmaatschap als die door hem wordt aangegaan (verder: de opdrachtnemer).
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en Cliënt, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van de opdrachtnemer met, voor of jegens Cliënt. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring, van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad. Onder overeenkomsten als bedoeld in dit lid worden door de opdrachtnemer ten behoeve van Cliënt verrichte werkzaamheden mede geacht te zijn begrepen.
2. Verplichtingen partijen
2.1 De opdrachtnemer zal zich inspannen de overeenkomst met Cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. de opdrachtnemer staat evenwel niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
2.2 Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door de opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan de opdrachtnemer te verstrekken. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.
3. Aansprakelijkheid
3.1 Zodra Cliënt een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens de opdrachtnemer heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Cliënt gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze pretense aanspraak jegens de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtnemer mede te delen, op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens de opdrachtnemer een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige volzin wordt een nalaten begrepen.
3.2 Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en), voor zover de opdrachtnemer die krachtens dwingend voorschrift vanwege de Nederlandse Orde van Advocaten in stand moet houden, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering van verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de aan de opdrachtnemer in het desbetreffende kalenderjaar door Cliënt betaalde bedragen wegens voor hem verrichte werkzaamheden, zulks tot een maximum van EUR 5.000,00 (lees: viifduizend euro) (inclusief BTW).
3.3 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer gaat nooit verder dan als is bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.
3.4 Indien personen in verband met de uitvoering van een opdracht van Cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, geldt dat alle aan de opdrachtnemer door Cliënt gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens Cliënt te aanvaarden.
3.5 Indien de uitvoering van een opdracht van Cliënt meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan de opdrachtnemer verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door de opdrachtnemer aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon worden gemaakt.
4. Honorarium en betalingsverplichtingen
4.1 De opdrachtnemer brengt voor zijn werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief, een forfaitaire vergoeding van 6% voor kantoorkosten (te vermeerderen met BTW), alsmede de gemaakte kosten van derden. de opdrachtnemer heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. De wijziging geldt ook indien zij niet vooraf is meegedeeld. de opdrachtnemer is steeds gerechtigd van Cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen.
4.2 Betaling van de declaraties van de opdrachtnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval van een tekortkoming van Cliënt uit hoofde van de nakoming door Cliënt van zijn jegens de opdrachtnemer geldende betalingsverplichting terzake van enige opdracht, dient in afwijking met het voorgaande, de betaling onverwijld te geschieden. Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn is Cliënt van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente gelijk aan de dan geldende wettelijke rente ex artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek. In het geval Cliënt handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon is Cliënt, in afwijking van het voorgaande, de handelsrente ex artikel 6:119 a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Alle (buiten) gerechtelijke kosten van de opdrachtnemer die verband houden met de invordering van haar vorderingen komen voor rekening van Cliënt, zulks met een minimum van 10% van de openstaande declaraties.
4.3 De opdrachtnemer heeft het recht ook hetgeen zij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van Cliënt te vorderen heeft en/of zal hebben, te verrekenen met hetgeen zij aan Cliënt verschuldigd is of redelijkerwijs verschuldigd zal zijn. Voor het doel van deze bepaling wordt onder Cliënt mede begrepen groepsmaatschappijen en/of meerderheidsdeelnemingen van Cliënt. de opdrachtnemer is, indien tijdige betaling van de declaraties uitblijft, gerechtigd haar werkzaamheden uit hoofde van de verstrekte opdracht op te schorten.
5. Overig
5.1 De opdrachtnemer en de Cliënt hebben steeds het recht de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.
5.2 De opdrachtnemer kan geen beroep doen op deze algemene voorwaarden voor zover dat (geheel of gedeeltelijk) niet is toegestaan door de beroepsorganisatie. de opdrachtnemer oefent in voorkomende gevallen rechten uit hoofde van deze algemene voorwaarden eerst uit na verkregen toestemming van de Deken van de betreffende Raad van Toezicht van de Nederlandse Orde van Advocaten.
5.3 Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepalingen.
5.4 Bij uitsluiting is Nederlands recht op de algemene voorwaarden en de opdrachten van toepassing, een en ander met terzijdestelling van eigen inkoopvoorwaarden van Cliënt. Geschillen betreffende de totstandkoming of uitvoering van de door Cliënt aan de opdrachtnemer gegeven opdracht worden beslecht overeenkomstig de procedure van de Geschillencommissie Advocatuur, waarvan een weergave in de nader opgegeven website van de opdrachtnemer is vermeld. Indien enig geschil tussen partijen zich niet leent voor behandeling door voormelde commissie dan wel voortvloeit uit de behandeling c.q. de uitspraak van de voormelde commissie, dan wordt dat geschil beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer mede kantoor houdt. Niettemin is de opdrachtnemer in het laatste geval gerechtigd om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats casu quo de vestigingsplaats van Cliënt.
5.5 Bij enig verschil van opvatting tussen partijen over de inhoud en/of strekking van deze algemene voorwaarden prevaleert en is bindend de Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn tevens in te zien op www.advocaat-erfecht.com
Procedure Geschillencommissie Advocatuur
Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie bespreekt u uw bezwaren eerst met uw eigen advocaat. Wanneer u er samen niet uit komt dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van ons kantoor. Het klachtenformulier en de namen van de klachtenfunctionarissen zijn op aanvraag verkrijgbaar. U dient uw klacht binnen drie maanden nadat u kennis nam of had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven, voor te leggen. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet naar behoren hebben opgelost, dan kunt u het geschil bij de Geschillencommissie Advocatuur (de Commissie) aanhangig maken.
Om het geschil bij de Commissie aanhangig te maken, moet u het vragenformulier Geschillencommissie Advocatuur invullen en aan de Commissie toesturen. Op het vragenformulier geeft u niet alleen aan wat uw klachten zijn, maar ook wat uw voorstel is ter oplossing van het geschil. De Commissie behandelt de zaak volgens het reglement Geschillencommissie Advocatuur. Met behulp van een checklist kunt u zelf bepalen of de Commissie uw klacht kan behandelen.
De checklist, het vragenformulier en het reglement kunt u vinden op de website www.geschillencommissie.nl. U kunt de informatie ook opvragen bij het secretariaat van de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Tel: 070 – 310 53 10.